SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost:
JACER – CZ, a.s.
náměstí Prokopa Velikého 466/12b
400 01 Ústí nad Labem-město, Předlice
IČO: 25410105
Email: info@jacer.cz
je v rámci své činnosti mimo jiné také správcem osobních údajů.

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Zpracovatelem osobních údajů je výše uvedený Správce osobních údajů. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí
a neposkytuje žádným třetím osobám.

Text souhlasu:
Kliknutím na tlačítko „Odebírat novinky” na webových stránkách ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE:
e-mailová adresa

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů:
Údaje zpracováváme v souladu s Vámi zvoleným účelem, tedy automatického periodického zasílání novinek a komerčních nabídek společnosti JACER – CZ, a.s.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:
Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění daného účelu, v žádném případě však nikoliv déle než 36 měsíců od udělení souhlasu nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů
Zpracování je prováděno v administrativním zázemí Správce na adrese náměstí Prokopa Velikého 466/12b, 400 01 Ústí nad Labem-město, Předlice. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. ve výjimečných případech i manuálním způsobem pověřeným zaměstnancem Správce, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje žádným třetím osobám.

Bezpečnost osobních údajů
Osobní údaje nejsou uloženy na síti ani cloudech. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste naší společnosti poskytli. Správce je povinen na Vaši výzvu zareagovat bez zbytečného odkladu.

Prohlášení
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.